Tag Archives: تمرین کاردیو

۱۸بهمن/۹۶

مؤثرترین تمرین کاردیو برای اندام شما

چه می‌شد اگر تمرین شما دقیقا آنچه را که بدنتان نیاز داشت، به شما می‌داد؟ و چه می‌شد اگر شما می توانستید نتایج را به طور واضح بسنجید و حتی فورا نتیجهبیشتر…