Tag Archives: دستگاه بدنسازی تخته شکم-دراز نشست

02فوریه/17

دستگاه بدنسازی پارکی – تخته شکم-دراز نشست

کاربرد:میتوان برای تقویت وافزایش انعتاف پذیری ماهیچه های شکم وپشت وسوزاندن وکاستن چربی شکم وکمر وتقویت ماهیچه های شکم وزیبایی اندام استفاده کرد. ——————— طرز استفاده:مچ پاها رادرمقرپاهاقرار داده وبعدازاطمینان ازتعادل رویبیشتر…