Tag Archives: نشانه های ترمیم مناسب عضله

۰۴دی/۹۵

نقش مهم استراحت در بدنسازی

نقش مهم استراحت در بدنسازی وقتی صحبت از پیشرفت در ورزش بدنسازی به میان می آید اکثر ورزشکاران اول از همه به نوع و نحوه تمرینات و تعداد جلسات تمرینی فکر میبیشتر…