Tag Archives: پیمانکار واردات کفپوش ورزشی

05ژانویه/17

احداث زمین چمن مصنوعی در تهران و دیگر استانها

گروه ورزشی پالس در راستای برنامه ریزی های هدفمند توانسته است که موقع خوبی در اجرا و احداث زمینهای ورزشی با پوشش چمن مصنوعی استاندارد و مرغوب در شهر تهران و کرجبیشتر…