Tag Archives: چمن مصنوعي با خاب بلند

01ژانویه/17

چمن های مصنوعی با خاب کوتاه

چمن های مصنوعی با خاب کوتاه از چمن های مصنوعی با خاب کوتاه در زمین های مخصوص ورزش هایی چون هاکی، تنیس، کریکت، بیس بال، گلف و … که در آنها بازیکنبیشتر…