Tag Archives: چمن مصنوعی مقاومت

01ژانویه/17

چمن مصنوعی مقاومت در برابر اشعه فرابنفش

مقاومت در برابر اشعه فرابنفش در بعضی از کشورها مانند کشورهای اروپای شمالی، کمبود نور خورشید مانع از رشد چمن های طبیعی می شود، حال آن که در برخی مناطق مانند نواحیبیشتر…