فیلم تجهیز باشگاه بدنسازی فیزیک پرو توسط گروه پالس اسپرت

[video src="https://pulse-sport.com/wp-content/uploads/2017/08/4_6030477565003563505.mp4" /]

تجهیزات مورد استفاده در باشگاه بدنسازی

[video src="https://pulse-sport.com/wp-content/uploads/2017/08/VID_20170815_161241.mp4" /]

از سری حوادث احتمالی در باشگاه بدنسازی

[video src="https://pulse-sport.com/wp-content/uploads/2017/08/%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C.mp4" /]

پرس سینه عجیب و غریب

[video src="https://pulse-sport.com/wp-content/uploads/2017/08/%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8.mp4" /]

تمرینات سخت بدنسازی

[video src="https://pulse-sport.com/wp-content/uploads/2017/08/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C.mp4" /]

مربی بدنساز عجیب و غریب

[video src="https://pulse-sport.com/wp-content/uploads/2017/08/%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8.mp4" /]


نحوه تمرین صحیح حرکت TBAR

[video src="https://pulse-sport.com/wp-content/uploads/2017/08/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-TBAR.mp4" /]

نحوه صحیح حرکت دراگون فلای

[video src="https://pulse-sport.com/wp-content/uploads/2017/08/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%A7%DB%8C.mp4" /]

نحوه صیح حرکت دمبل سرشانه

[video src="https://pulse-sport.com/wp-content/uploads/2017/08/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B5%DB%8C%D8%AD-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D9%85%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87.mp4" /]


حرکت صحیح جلو بازو با هالتر

[video src="https://pulse-sport.com/wp-content/uploads/2017/08/4_5823598855895122618.mp4" /]

فیلمی از مسابقات پرورش اندام قم

[video src="https://pulse-sport.com/wp-content/uploads/2017/08/4_5823598855895122591.mp4" /]