تجهیز باشگاه ستاره

نصب کفپوش فومدار مجارستانی در باشگاه ستارگان همدان نصب در سالن جیم و ایروبیک و جیم بال و تشک ایروبیک

شهر همدان
کفپوش وینیفلکس وگرانول ایرانی
تجهیزات دستگاه بدنسازی
باشگاه-ستاره-همدان-۱
باشگاه-ستاره-همدان-۲
باشگاه-ستاره-همدان-۵
باشگاه-ستاره-همدان-۳
باشگاه-ستاره-همدان-۶
باشگاه-ستاره-همدان-۸
باشگاه-ستاره-همدان-۴
باشگاه-ستاره-همدان-۷

پروژه‌های مرتبط