دستگاه بدنسازی پارکی – سوارکاری-توسن

کاربرد:برای تقویت فعالیتهای قلبی وتنفسی،تقویت ماهیچه هادراعضای کمر،شکم،پشت وافزایش توازن درهرچهارعضو،برای تقویت خم شدن وکشش درمچ،آرنج و...

مطالعه بیشتر