دستگاه بدنسازی پارکی – پاندولی-گام زن چپ و راست

کاربرد:باعث تقویت عملکردقلب وریه،هماهنگی عضلات بدن،بهبود گردش خون ودستگاه هاضمه میشود.همچنین به فعالیت ستون فقرات ومفاصل خاصره کمک میکن...

مطالعه بیشتر