دستگاه بدنسازی پارکی – پرس پا (کششی دونفره)

کاربرد:سبب افزایش قدواستحکام بدن وچابکی سه مفصل اصلی از اندامهای تحتانی میگردد وهمچنین سبب تقویت وکشش ماهیچه های تحتانی شده وموجب کمک ب...

مطالعه بیشتر