بدون مشورت نباید از دستگاه های قدرتی بدنسازی استفاده کرد

دکتر رامین کردی متخصص طب ورزشی می گوید بدون مشورت نباید از دستگاه های قدرتی بدنسازی استفاده کرد این روزها تعداد آنهایی که به قصد داشتن ...

مطالعه بیشتر